Водовод и канализација

У оквиру ЈКП “Дрина”, Мали Зворник, радна јединица “Водовод и канализација” бави се производњом, пречишћавањем и дистрибуцијом воде за пиће, сакупљањем и одвођењем отпадних и атмосферских вода, одржавањем водоводног система и система за каналисање отпадних вода, реконструкцијом и изградњом наведених система, али и пружања услуга трећим лицима и установама.

У оквиру радне јединице у сталном радном односу запослено је 14 радника.
ЈКП “Дрина” водом снабдева 2895 домаћинстава као и 264 правних лица и предузећа. Данас се водоснабдевање обавља преко 5 независних водоводних система и то :

  • малозворничког
  • брасинског
  • доњоборинског
  • цулинско-читлучког
  • великоречког

У току једне календарске године дистрибуира се око 400.000 m³ воде за пиће. Укупна издашност изворишта износи око 50,4 l/s. Највећа количина воде за пиће добија се црпљењем подземне воде из алувијона Дрине са четири изворишта преко два копана и једног бушеног бунара, док се мањи део воде за пиће добија гравитационо са 10 изворишта у карсту. Системи се састоје из изворишта, резервоара и дистрибутивног система са профилима примарне мреже ø 250mm и мањег. Располажемо са 6 црпних станица и 8 резервоара укупног резервоарског простора од 835 m³. Микробиолошка исправност воде за пиће обезбеђује се хлорисањем воде гасовитим и течним хлором.

Оно чиме се водовод ЈКП “Дрина” посебно може похвалити јесте извориште “Шипад”.

Хидроелектрана “Зворник” је у оквиру постојећег изворишта инвестирала извођење 2 бушена бунара, савремене црпне станице са два резервоара укупне запремине од 1000 m3, чиме је обезбеђено додатних 20l/s воде за пиће и пратећи резервоарски простор. Повећањем издашности овог изворишта стичу се потребни услови за дистрибуцију воде из Малог Зворника ка Радаљу и Доњој Борини.

Контрола квалитета воде за пиће у водоводним системима ЈКП “Дрина” врши се према важећем правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ( Сл. лист СРЈ, бр. 42/98) којим су дефинисани врста анализе, број узорака, места за узорковање и динамика узорковања. Узорковање и анализа воде врши се у акредитованој здравственој установи која се бира сваке године на тендеру. Узорковање воде се врши два пута месечно а једном месечно за сеоске водоводе. Интерна провера појединих физичких хемијских параметара врши се свакодневно у лабораторији у ЈКП “Дрина”.

           КАНАЛИЗАЦИЈА

 

Под управом ЈКП “Дрина” на територији општине налази се само градски канализаиони систем у Малом Зворнику и на њега је прикључено око 80% насељеног места. У току једне календарске године процењена количина испуштених отпадних вода износи око 63 000 m3. Канализациони систем Малог Зворника састоји се из два засебна система. Један систем постоји на простору М.З. “Центар” са изграђеним примарним канализационим колектором максималног профила ø 300 mm који се завршава Емшир јамом са 6 сепаратних поља и црпном станицом.

Преливне воде из овог система упуштају се у реку Дрину.

Други засебни канализациони систем за одвод отпадних вода је у М.З. “Доње Насеље”, на потезу од Старог моста до Новог моста. Састоји се од примарног канализационог система профила  ø 300 mm и ø400 mm са пратећом секундарном мрежом без постројења за прераду отпадних вода.

Јавно комунално предузеће