Контакт

Јавно комунално предузеће ДРИНА Мали Зворник Рибарска 23 ; ПИБ:101361692 ; МБ:07168764

  • Централа: +381 15 471577 ; +381 15 471078
  • Црпна пумпа: +381 15 471103
  • Топлана: +381 15 471165

E-mail: uprava@jkpdrina.rs

  • ВОДОВОД – Љиљана Радић – тел. +381698046403                      E-mail: ljiljana.radic@jkpdrina.rs
  • ГРЕЈАЊЕ – Зоран Станковић – тел. +381698046547                E-mail: zoran.stankovic@jkpdrina.rs
  • ХИГИЈЕНА – Зоран Ерић – тел. +381698046406

Сваког радног дана, у времену од 07-15 часова, можете да нас контактирате на бесплатан број 0800-444-004 да пријавите стање водомера и евентуалне рекламације.

Јавно комунално предузеће